Nytt intervjuverktyg hjälper yngre barn att komma till tals

2018-04-05

Det interaktiva verktyget In My Shoes ger sedan länge stöd åt engelska barn att berätta om känsliga upplevelser. Nu har en forskargrupp vid Uppsala universitet validerat programmet för svenska förhållanden.

– Samhället måste generellt bli bättre på att tillvarata barnets perspektiv i utsatta situationer, å andra sidan har barn i förskoleåldern ofta svårt att ge ord åt sina upplevelser. Därför behövs bra metoder som underlättar samtal med barn kring komplexa händelser, och i det datorbaserade In My Shoes har vi hittat en modell som ger oss möjlighet att nå fler barn, säger Karin Fängström, psykolog och doktorand vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.

Yngre barn kommer sällan till tals i frågor som rör dem inom hälso- och sjukvården, socialtjänstens ärenden och liknande fält. Många blir hämmade i samtalssituationer där de förväntas förhålla sig till en främmande vuxen, vilket bidragit till att engelska forskare utvecklat In My Shoes, ett interaktivt bildstöd som ger barnet hjälp att uttrycka sina tankar och önskemål.
– Strukturerade samtal med barn är ett vetenskapligt relativt outforskat fält, och som psykolog erfar jag ofta behovet av bra samtalsstöd, bland annat i Barnhus, där polis, BUP och socialtjänsten samverkar kring barn som antas ha utsatts för övergrepp. När Anna Sarkadi, professor i Socialmedicin, hämtade In My Shoes till Sverige erhöll vi finansiering för att validera programmet för svenska förhållanden, och våra första studier har gett positiva resultat, konstaterar Karin Fängström.

In My Shoes är ett avskalat intervjuverktyg som hjälper barn att prata om sina upplevelser och känslor. Tillsammans med en vuxen leder barnet programmet framåt mellan olika moduler som med frågor och bilder uppmuntrar till att peka, skriva, klicka och, framför allt, att berätta.
– I vår studie samtalade vi med sextio barn om deras upplevelser av 4-5-årskontrollen på BVC. De flesta av dem använde materialet precis som avsett, och vi såg hur det framför allt underlättade för de barn som inte trivdes i en traditionell intervjusituation. Här delar de ett gemensamt fokus med den vuxne och kan ta egna initiativ, vilket utjämnar maktbalansen i samtalet, berättar Karin Fängström.

I studien jämfördes In My Shoes med en intervjuteknik liknande den som poliser använder vid barnförhör. Resultatet gav att de båda metoderna är likvärdiga i tillförlitlighet, att polisens teknik ger bättre information kring specifika objekt i rummet, men att In My Shoes ger en mer komplett redovisning.
– Vi kan redan nu fastslå att verktyget håller fullgod kvalitet för användning inom exempelvis skola och vård. I England används det även inom juridiska ärenden, och förhoppningsvis dröjer det inte länge innan Sverige tar motsvarande steg, säger Karin Fängström.

In My Shoes är gratis att använda för dig som är utbildad i verktyget. 10 och 12 september 2018 arrangerar Uppsala universitet och Barnombudet i Uppsala en kurs dit alla med erfarenhet av intervjusituationer med barn är välkomna att anmäla sig.

Läs mer om In My Shoes och anmäl dig till utbildning
Mer information aktuella studier av In My Shoes vid Uppsala universitet

Magnus Alsne, foto: Matton

Nyheter