Internationellt forskningsprojekt studerar koppling mellan hälsa och luftföroreningar

2018-01-19

Ett svenskt-kinesiskt forskningsprojekt ska studera hur barns hälsa påverkas av luftföroreningar i utomhusmiljöer och exponering för inomhusklimat i hem och skolor.

Dan Norbäck, docent i arbets- och miljömedicin

Ett nytt svenskt-kinesiskt forskningsprojekt ska studera hur barn i Kina påverkas av luftföroreningar. De hälsoeffekter som kommer att studeras är astma, rinit, eksem, lungfunktion och inflammation i luftvägarna.
– Vi studerar effekter av aktuell exponering men även exponering under fosterstadium och tidigare i livet, berättar Dan Norbäck, docent i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet.

Forskarna ska genomföra två större enkätstudier bland förskolebarn och grundskoleelever i sju städer i Kina. Studien bland förskolebarn undersöker trender vad gäller hälsa, bostadsmiljö och luftföroreningsnivåer över en 10-årsperiod genom att jämföra med tidigare data som forskarna samlat in från dessa städer. Skolelevstudien är en tvåårsuppföljning av barn i lågstadiet, när det gäller sjukdomsfall, hemmiljö och luftföroreningar.

Forskarna planerar också en detaljerad skolmiljöstudie i Shanghai och dess närliggande landsbygd i syfte att identifiera riskfaktorer för barnens hälsa i utomhusmiljön, skolan och bostaden. Slutligen ska två panelstudier genomföras i södra respektive norra Kina, för att studera kortvariga effekter på luftvägarna av kortvarig variation av luftföroreningar utomhus, bland annat utsläpp av små artiklar.
– Projektet har hög relevans för folkhälsoarbetet, eftersom det omfattar hälsoeffekter av luftföroreningar i Kina. Det sker förbättringar, inte bara utomhus utan även i hemmen och i skolor. Men samtidigt ökar kvävedioxidutsläppen från trafiken och luftföroreningsnivåerna är 3–5 gånger högre än i Sverige, säger Dan Norbäck.

Fakta:

  • 2017 delade Vetenskapsrådet ut anslag på totalt 35,9 miljoner kronor till forskningsprojekt i samarbete med Kina. 12 projekt fick sina ansökningar beviljade och två av dem drivs från Uppsala universitet.
  • ”Outdoor air pollution and indoor environment in homes and school in China” leds av Dan Norbäck i samarbete med Fudan University och fick ett anslag på 2,9 miljoner kronor.


Läs även Svensk-kinesiskt samarbete kring hälsa och miljö

Annica Hulth

Nyheter