Göran Gustafssons Stiftelses anslag för yngre forskare

2017-11-27

Göran Gustafssons Stiftelse utlyser anslag för yngre forskare vid Uppsala universitet och KTH. Välkommen med din ansökan senast torsdag 1 februari 2018.Göran Gustafssons Stiftelse utlyser nu följande anslag för främjande av vetenskaplig forskning vid Uppsala universitet och KTH:

Göran Gustafssons stora pris till yngre forskare
Två pris inom området KTH teknisk fysik (inkluderar bl a matematik), samt ett pris inom vardera UU Teknisk fysik och UU Medicin (humanbiologi).
Varje pris är på 2,5 Mkr, fördelat på tre år (1+0,75+0,75 Mkr)

Göran Gustafssons pris till yngre forskare
Två pris till KTH, samt ett vardera till UU Teknisk fysik och UU Medicin (humanbiologi). Varje pris innebär ett engångsbelopp på 0,5 Mkr.

Priserna får användas relativt fritt för forskning, dock ej till egen lön. Se beslutsbrev för detaljer. Medlen bokförs vid den institution eller den forskningsenhet vid KTH respektive UU som pristagaren tillhör. Första utbetalning av medel sker, efter rekvisition, i juli 2018.

Sökanden måste vid ansökningstillfället vara anställd minst till och med december ansökningsåret, vid den enhet där anslag skall kontoföras. Forskarstuderande, postdoktorsstipendiater och tillfälliga gästforskare kan ej inge ansökan.

Sökanden till Göran Gustafssons stora pris till yngre forskare och Göran Gustafssons pris till yngre forskare får den 1 januari ansökningsåret ej ha fyllt 36 år. Denna åldersgräns skall i förekommande fall justeras med hänsyn tagen till föräldraledighet, som då beräknas i helt antal dagar. Vidare skall åldersgränsen ökas med 24 månader för sökande som ansökningsdagen är legitimerad läkare. Föräldraledighet och läkarlegitimation skall kunna styrkas om stiftelsen begär detta.

Ansökan skall inges med epost som bifogad pdf-fil och ha inkommit till info@gustafssonsstiftelse.se senast torsdag 1 februari 2018 kl 12.00.

Läs mer på http://gustafssonsstiftelser.se/sid-4/stiftelse-1-uukth/ansokan/

Fler aktuella utlysningar
Stiftelse utlyser 4,5 miljoner till medicinsk forskning
Medel för inbjudan av gästforskare och gästföreläsare

Nyheter