Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Sök anslag för forskning om SLE

2017-03-14

Nu kan du, forskare och medlem i Svenska Läkaresällskapet, ansöka om stöd för forskningsprojekt och nätverksarbete kring Systematisk Lupus Erythematosus (SLE). Välkommen att ansöka senast 15 april 2017.

Svenska Läkaresällskapet utlyser nu projektbidrag och stöd för nätverksarbete kring SLE-forskning – detta till minne av Ingegerd Johansson, överläkare och sektionschef i neuroradiologi i Linköping. Medlemmar i Svenska Läkaresällskapet är välkomna med ansökan senast 15 april 2017.

Projektanslag för forskning om SLE

Utlysningen gäller upp till tre större projektbidrag om vardera maximalt 2 mkr/år under som längst 2 + 2 år, varav ett anslag ska gå till forskare som disputerat för högst 10 år sedan.

  • Återrapportering, inklusive en ekonomisk rapport, ska göras efter två år då beslut tas om ytterligare två års anslag ska ges.
  • I ansökan ska behov av brukarmedverkan beaktas och diskuteras samt i förekommande fall beskrivas.
  • Kan endast sökas av medlem som disputerat
  • Anslag kan sökas för såväl material, apparatur som till personalkostnader. Om anslag söks för personal ska personalkategori och tidsperiod för anställningen uppges i ansökan. Ersättning för lön till sökande beviljas inte.

Ansök elektroniskt i www.researchweb.org/is/sls/


Stöd till nätverksarbete kring SLE-forskning     

Stödet avser nätverksarbete kring SLE-forskning under 5 år. Maximalt belopp som kan sökas är 1,5 mkr. Medlen ska även finansiera en större nationell konferens under det femte året för att redovisa aktuell forskning kring SLE. I redovisning av aktuell forskning ska de projekt som erhållit projektanslag i SLE-utlysningen 2017 inkluderas. För att erhålla stöd krävs nationell förankring och samverkan mellan företrädare för både experimentell och klinisk forskning samt relevant inslag av brukarrepresentanter.

Återrapportering, inklusive en ekonomisk rapport, ska göras efter år fem. Outnyttjade medel ska återbetalas.

Ansök på särskild blankett och skicka till:
Svenska Läkaresällskapet
Att. Monica Windén
Box 738
101 35 Stockholm

Mer information: Monica Windén, Svenska Läkaresällskapet, 08-440 88 66
Läs mer Ingegerd Johanssons stöd för forskning om SLE

Nyheter