Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Hedersdoktorsföreläsningar 2017

Torsdag den 26 januari inbjuder den medicinska och den farmaceutiska fakulteten till Hedersdoktorsföreläsningar. Våra hedersdoktorer tillhör de främsta i sina fält. Välkommen!

Tid: 26 januari 2017, kl. 13.00
Lokal: Rudbecksalen, Rudbecklaboratoriet
Övrigt: Begränsat antal platser – kom i tid!

Program

Läs program för Hedersdoktorsföreläsningarna

13:00            Eva Tiensuu Janson, dekanus, medicinska fakulteten
                     Inledning

13:10            Prof em, med dr S. G. O. Johansson, Karolinska Institutet.
                     IgE in Allergy.

13:35            Prof Donald B. Rubin, Harvard University (US)
                     Advantages and Complications when Conducting Randomized Medical
                     Experiments with People.

14:00            Prof MD Robert M. Califf, Commissioner, Food & Drug Administration (US)
                     The New Framework for Evidence Generation for Health and Healthcare.

14:25            Prof Marcia K. McNutt, President, National Academy of Sciences (US)
                     Convergence with the Geosciences: Relevance for Health Sciences.

14:50            Göran Alderborn, dekanus, farmaceutiska fakulteten
                     Summering

hedersdoktorer 2016

Prof em, Med Dr S. G. O. Johansson är professor emeritus i klinisk immunologi, särskilt allergologi, vid Karolinska Institutet. Gunnar Johansson identifierade 1967, tillsammans med Hans Bennich, en ny klass av immunoglobuliner, IgE, och visade att dessa är associerade med allergiska reaktioner. Tillsammans med Leif Wide, utvecklades en metod för att mäta nivån av substansen i blodprover och till slut kunde en koppling göras mellan IgE-antikroppar och allergiska symtom. I förlängningen resulterade detta i det stora genombrottet för Pharmacias Diagnostics verksamhet. Idag är Uppsala och Thermofisher Scientific’s (Phadia’s) verksamhet världsledande inom in vitro allergidiagnostik. Upptäckten av IgE har således lagt grunden för en mycket stor del av den forskning, diagnostik, och till viss del också farmakoterapi, som bedrivs inom allergiområdet.

Prof Donald B. Rubin är en av de absolut mest betydelsefulla och citerade statistikerna i världen och innehavare av John L. Loeb-professuren i statistik vid Harvard. Hans främsta bidrag är hur slutsatser om orsak och verkan, till exempel av medicinering eller behandling, kan göras utan experiment. Donald B. Rubin har utvecklat begrepp och metoder som numera används av alla forskare inom medicin men också inom samhällsvetenskap. Hans bidrag är av speciell betydelse för svenska forskare eftersom vi har unika befolkningsregister som kan hjälpa oss förstå orsakssamband i klinisk praxis, framför allt för sådana individer som ofta inte inkluderas i dubbelblinda randomiserade kliniska studier, som till exempel äldre och multisjuka patienter.

Prof MD Robert M. Califf är en av världens mest inflytelserika kliniska forskare och är högste chef för Food and Drug administration (FDA), det amerikanska livsmedels- och läkemedelverket. Han är professor i medicin och var tidigare chef för klinisk och translationell forskning vid Duke University, North Carolina, USA. Robert M. Califf är också grundare av världens största akademiska kliniska forskningsinstitut Duke Clinical Research Institute, DCRI. Uppsala Clinical Research Center, UCR, har sedan länge ett nära samarbete med hjärt- och kärlforskningen vid DCRI, och UCR driver liksom Robert M. Califf utvecklingen av pragmatiska kliniska studier.

Prof Marcia K. McNutt är geofysiker och sedan juli 2016 President för National Academy of Sciences där hon varit medlem sedan 2005 i sektionen för geologi. Mellan 2013 och 2016 var McNutt chefsredaktör för Science. Utöver sina framstående insatser för vetenskapssamhället har hon under sin tid på Science varit mycket engagerad i arbetet med Science & SciLifeLab Prize for Young Scientists, som delas ut av Science och SciLifeLab årligen med stöd från KAW.