Föredrag om funktionshinder 2017

Hösten 2017 inbjuder Centrum för forskning om funktionshinder till en serie öppna föredrag. Fri entré med föranmälan till cff@cff.uu.se. Varmt välkommen till Museum Gustavianum, Akademigatan 3.

Läs mer om föredragen


Ladda hem affisch Föreläsningar om funktionshinder 2017

Vilket stöd hjälper kvinnor med långtidssjukskrivning, på grund av psykisk ohälsa, stress eller smärta, tillbaka till arbete?

Föreläsare: Ingrid Anderzén
Docent, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet

Tid: Onsdag 11 oktober, kl. 14-16
Lokal: Museum Gustavianum, Akademigatan 3
Övrigt: Fri entré, anmälan på cff@cff.uu.se

Vitalisprojektet var ett av fyra större "kvinnoprojekt" som initierades 2009 av regeringen i syfte att minska sjukfrånvaron och underlätta arbetsåtergången hos långtidssjukskrivna kvinnor. Projektet var ett samverkansprojekt som omfattat samarbete mellan Försäkringskassan (LFC Uppsala), Uppsala Kommun, Arbetsförmedlingen, Landstinget Uppsala län och institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet.

Projektet riktade sig till kvinnor som riskerade att bli utförsäkrade ur sjukförsäkringen och vars sjukfrånvaro beror på psykisk ohälsa, stress eller smärta. Omkring 1100 kvinnor utförsäkrades (från sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning) under tidsperioden juni 2010 till juli 2011. Av dessa bedömdes ca 800 personer uppfylla inklusionskriterierna för projektet. Under 2010-2012 inkluderades i Uppsala län över 300 personer som under lång tid varit borta från arbete på grund av psykisk ohälsa och/eller smärta. Den genomsnittliga sjukfrånvaron var över sju år.

Projektet har testat två olika typer av interventioner: multidisciplinär teambedömning och ACT respektive enbart psykologisk behandling med ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Projektet var upplagt som en randomiserad kontrollerad studie, vilket ökat möjligheterna att vetenskapligt utvärdera om interventionerna har avsedd effekt. Målet är att ta få fram kunskap och utveckla arbetsmetoder för stöd i samband med återgång till arbetsmarknaden för kvinnor med komplex problembild.

Tillbaka till topp

Hur bemöts föräldrar med kognitiva och ekonomiska svårigheter av socialtjänsten i ärenden där det föreligger vräkningsrisk?

Föreläsare: Stina Fernqvist
Filosofie doktor, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet

Tid: Tisdag 14 november, kl. 14-16
Lokal: Museum Gustavianum, Akademigatan 3
Övrigt: Fri entré, anmälan på cff@cff.uu.se

Denna presentation utgår från en studie som belyser vräkningsrisk bland barnfamiljer, med särskilt fokus på familjer där föräldrarna har eller misstänks ha kognitiva svårigheter. Här diskuteras de specifika situationer som kan uppstå i mötet med dessa klienter men också möjliga utrymmen för förändring och samverkan med denna klientgrupps behov i åtanke.

Läs artikel om Stina Fernqvists forskning

Tillbaka till topp