Föredrag om funktionshinder 2018

Hösten 2018 inbjuder Centrum för forskning om funktionshinder till en serie öppna föredrag. Fri entré med föranmälan till cff@cff.uu.se. Varmt välkommen till Museum Gustavianum, Akademigatan 3.

Läs mer om föredragen

Ladda hem Poster Föredrag om funktionshinder 2018

Upptäck ångest! Betydelsen av tidig upptäckt och behandling av ångest hos barn och ungdomar

Föreläsare  Susanne Olofsdotter, Centrum för klinisk forskning, Uppsala universitet
Leg. psykolog, Barn- och ungdomspsykiatri, Region Västmanland

Tid  Onsdag 19 september, kl. 14–16
Plats  Museum Gustavianum, Akademigatan 3
Övrigt  OBS! Seminariet är fullbokat

Introduktion
I Sverige har den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar ökat med över 100 % på 10 år. Det finns inget entydigt svar på varför den psykiska ohälsan ökar. Eftersom hela ungdomsgruppen drabbats av ökningen kan det ha att göra med ungas livsvillkor generellt, så som ökad individualisering, ökade prestationskrav i skolan och exponering för budskap i media om hur unga ska vara, leva och se ut.

Ångest är ett av de vanligaste psykiska problemen bland unga: var tredje tonåring har någon gång under uppväxten haft påtagliga besvär av ångest. Ångeststörningar är handikappande tillstånd med negativ inverkan på skolresultat, kamrat- och familjerelationer och fritid. Tidig upptäckt och behandling är viktig men majoriteten av barn och ungdomar med ångest uppmärksammas inte och får därmed inte behandling. Under den här presentationen berättar jag om vanliga typer av ångest hos barn och tonåringar, varför det är viktigt med tidig upptäckt och behandling, bidragande orsaker till att ångest missas inom hälso- och sjukvården och slutligen ger jag exempel på metoder som ökar chansen att upptäcka ångest hos unga.

Psykiatrisk tvångsvård eller tvångsvård för alla? – Den svenska psykiatrirätten ur ett rättighetsperspektiv

Föreläsare  Moa Kindström Dahlin, juris doktor i offentlig rätt, Uppsala universitet

Tid  Onsdag 3 oktober, kl. 14–16
Plats  Museum Gustavianum, Akademigatan 3
Övrigt  Fri entré, anmälan på cff@cff.uu.se

Introduktion
Idag anses psykiskt sjuka individer ha samma rätt till självbestämmande som alla andra. Ändå accepteras tvångsvård inom psykiatrin med hänvisning till patientens eget bästa och i viss mån också till behovet av samhällsskydd. Den rättsliga regleringen av tvångsvård inom psykiatrin saknar motsvarighet inom kroppsvården, exempelvis cancervården och demensvården.

Den psykiatriska tvångsvården kan enbart användas när en person har en ”allvarlig psykisk störning”. Särbehandlingen motiveras mot bakgrund av föreställningar om dels psykiskt sjuka människors beslutsförmåga, dels risken för att dessa människor begår allvarliga brott. Dessa föreställningar kan dock ifrågasättas. I föredraget problematiseras den svenska psykiatrirätten ur ett rättighetsperspektiv. 

Att underlätta samspel mellan barn med flerfunktionsnedsättning och deras jämnåriga i skolan

Föreläsare  Helena Wandin, doktorand, institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet

Tid  Torsdag 15 november, kl. 14–16
Plats  Museum Gustavianum, Akademigatan 3
Övrigt  Fri entré, anmälan på cff@cff.uu.se

Introduktion
Barn med flerfunktionsnedsättning rapporteras ha få kontakter med jämnåriga. Kunskapen om området är också mycket sparsam. Under föredraget presenteras en sammanfattning av befintlig forskning liksom erfarenheter, bland annat från projektet ”Barn med flerfunktionsnedsättning - samspel och social inkludering”.

I projektrapporten beskrivs hur en klass med elever med flerfunktionsnedsättning arbetat för att skapa tillfällen till möten med barn från skolans förskoleklasser. En av slutsatserna från projektet var att det kan underlätta om aktiviteten utformats så att kontakt mellan eleverna ingår i aktiviteten.

Modern rehabilitering - en process med många delar. Om betydelsen av rehabiliteringsplaner, teamsamverkan och hur personer blir delaktiga i sin egen rehabilitering

Föreläsare  Jan Lexell, professor, institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet

Tid  Tisdag 15 januari, kl. 14–16
Plats  Museum Gustavianum, Akademigatan 3
Övrigt  Fri entré, anmälan på cff@cff.uu.se (OBS! Få platser kvar)

Introduktion
Vid en omfattande skada eller sjukdom berörs hela människan och behovet av rehabilitering, på kort och lång sikt, har lyfts fram allt mer inom hälso- och sjukvården. De olika rehabiliteringsåtgärderna är dock inte enbart medicinska utan innefattar även psykologiska, sociala, ekonomiska arbetsinriktade delar. Rehabiliteringsprocessen behöver därför ha ett helhetsperspektiv där olika specialister och yrkeskategorier arbetar tillsammans med den drabbade och dennes anhöriga mot gemensamma mål.

I föredraget presenteras kunskap och erfarenhet kring rehabiliteringsprocessen med fokus på skador och sjukdomar i hjärnan, ryggmärgen och perifera nervsystemet, betydelsen av interdisciplinärt teamarbete och hur en modern rehabiliteringsplan kan användas för att befrämja den drabbades egen delaktighet i sin rehabiliteringsprocess. Under föredraget kommer även aspekter av målformulering, mätning och utvärdering inom neurologisk rehabilitering att belysas.