Kliniska studier

Planerar du att genomföra en klinisk studie, eller har frågor angående en pågående sådan, kan du kontakta forskare Lisa Söderström som är Region Västmanlands lokala samordnare för kliniska studier.

Organisation

Samordning av kliniska studier sker på lokal, regional och nationell nivå. För att denna samordning ska fungera bildades sex regionala noder, baserat på de sex sjukvårdsregionerna, varav Forum Uppsala-Örebro är en regional nod. Uppsala-Örebro sjukvårdsregion leds av Samverkansnämnden och består av sju landsting/regioner; Gävleborg, Uppsala, Sörmland, Västmanland, Örebro, Dalarna och Värmland. Samverkansnämnden är ett regionalt politiskt organ som har uppdragsansvar för Regionala Forskningsrådet (RFR) och således också Forum Uppsala-Örebro.

För att ytterligare stödja klinisk forskning har en regional nod inrättats. Den regionala nodens uppdrag finns organisatoriskt inom Regionala forskningsrådet (RFR). Det har också byggts upp en nationell enhet i Göteborg som har den operativa ledningen för den nationella samordningen, och vars uppgift är att samordna de regionala noderna.

Rapporter och dokument

Lokala noden

Lisa SöderströmInom Forum Uppsala-Örebro har det under 2016 byggts upp ett lokalt nodnätverk med lokala samordnare (noder) från de sju landstingen/regionerna, där Lisa Söderström är den lokala noden för Region Västmanland. Det lokala nodnätverket är en direktlinje till den operativa verksamheten på lokal nivå inom regionen och en viktig del av den regionala nodens informations- och kommunikationsstruktur. Under 2016 fokuserar man vid Forum Uppsala-Örebro på uppbyggnad av infrastruktur och en funktionell verksamhet för samverkan och informationsdelning inom klinisk forskning, både på regional och lokal nivå.
   Lisa Söderström har sin tjänst på Centrum för klinisk forskning (CKF). För att nå ut med information ifrån CKF och den lokala noden till klinikerna på sjukhuset har det under 2016 inrättas forskningsombud på varje klinik. Ombudens uppgift är att fånga upp forskningsintresserade medarbetare och informera om CKF, samt att kommunicera ut information ifrån den lokala noden.

Tjänster som den lokala noden kan erbjuda är

  • Rådgivning och konsultation inför, under, eller efter, kliniska studier
  • Rådgivning inför anslagsansökningar
  • Kurser och utbildningar inom exempelvis statistik, GCP och monitorering.  

Kontakta Region Västmanlands lokala samordnare Lisa Söderström för ytterligare information om hur du kan få ta del av ovanstående tjänster.